ChromAIR

ChromAir przywieszka wykorzystująca techniki kolorymetryczne do monitorowania ekspozycji na różne gazy.  Opiera się ona na zjawisku dyfuzji, dlatego do działania nie wymaga żadnej elektroniki czy pomp.

ChromAir zapewnia użytkownikowi odczyt na sześciu poziomach ekspozycji. Większość zawieszek ChromAir wskazuje zakres od 1/10 do 2-krotności czasowo ważonej średniej dla ośmiogodzinnego okresu pracy. Skala wydrukowana na odznace opiera się na dawce ekspozycji [części na milion na godzinę (ppm/h)]. Aby obliczyć średnie stężenie, zlokalizuj komórkę o najwyższej zmianie koloru i podziel odpowiadającą jej dawkę ekspozycji (ppm/h) przez czas pobierania próbki w godzinach. PRZYKŁAD: Jeśli czas pobierania próbki wynosi 2 godziny, a na odznace jest odczytane 40 ppm/h, średnie stężenie jest obliczane według wzoru: 40 ppm/godz/2 godz. W związku z tym czasowo ważone średnie stężenie wynosi 20 ppm

Opis

DOSTĘPNE WSKAŹNIKI

  • Amoniak
  • Tlenek węgla
  • Chlor
  • Formaldehyd
  • Glutaraldehyd
  • Rtęć
  • Ozon

Pliki do pobrania