Fundusze Europejskie

Projekt: „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego firmy RAYTECH Piotr Kasprzycki.” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Cel projektu: Rozbudowa i rozwój posiadanego przez Wnioskodawcę centrum badawczo-rozwojowego, z zamierzeniem stworzenia infrastrukturalnych warunków dla działalności B+R w przedsiębiorstwie, a w następstwie przeprowadzenia autorskiej agendy badawczej o przełomowym Dowiedz się więcej…

Fundusze Europejskie

RAYTECH Piotr Kasprzycki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Utworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego firmy RAYTECH Piotr Kasprzycki”. Cel projektu: stworzenie infrastruktury badawczej i zapewnienie zasobów ludzkich niezbędnych do prowadzenia badań zmierzających do wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów i usług. Dofinansowanie projektu z UE: 1 495 551,75 zł